กำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1/2563 กำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1/2563 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีรณรงค์ป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

Link สถานประกอบการธุรกิจนวดไทยเพื่อสุขภาพ
และบริการเพื่อความงามของวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

 

คุณกติกา ชวนะเสน

คุณปิยวดี ปรีวราพันธ์

คุณทิพวรรณ เกียรตินันทโกศล