ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 3/62 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Link สถานประกอบการธุรกิจนวดไทยเพื่อสุขภาพ
และบริการเพื่อความงามของวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

 

คุณกติกา ชวนะเสน

คุณปิยวดี ปรีวราพันธ์

คุณทิพวรรณ เกียรตินันทโกศล