รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โครงการพิเศษ เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2563 การรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 1-63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 อาชีวะส่งความสุข วัดพัฒนาประชาคม ในงานสมโภชวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร