Happy New Year 2019 Thonburi PolyTechnic college ครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วิทยาลัยมืออาชีพ เพื่อสร้างมืออาชีพ

สถิติการรับสมัครนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน

ภาคฤดูร้อน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงเปิดเรียนแต่ละรายวิชา

เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ 

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ
(คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

การทำเค้กและแต่งหน้าเค้กด้วยน้ำตาลกัมเพส
ฟองดอง และครีม (เต็มวัน)
**เปิดเรียน 17 - 30 เม.ย. 61
**เวลาเรียน 09.00 - 16.00 น. 

15

 14

 

 2 

 กาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (รอบเช้า)
**เปิดเรียน 28 มี.ค. - 27 เม.ย. 61
**เวลาเรียน 09.00 - 12.00 น.

 20 

 17

 ปิดรับสมัคร

 3

 โยคะเพื่อสุขภาพกับงานอาชีพ (รอบเช้า)
**เปิดเรียน 28 มี.ค. - 27 เม.ย. 61
**เวลาเรียน 09.00 - 12.00 น.

 20

 19

 ปิดรับสมัคร

4

ลีลาศเพื่อสุขภาพ (รอบบ่าย)
**เปิดเรียน 28 มี.ค. - 27 เม.ย. 61
**เวลาเรียน 13.00 - 16.00 น.

20

เต็ม

 ปิดรับสมัคร

  

สถิติรับสมัคร ณ วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.


  

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

>> ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                        

>> ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

>> ประเภทวิชาศิลปกรรม

>> ประเภทวิชาคหกรรม

>> ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

**ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามประกาศแจ้ง** ให้ท่านรายงานตัวเพื่อรับการสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประจำแผนกวิชา