ตารางเปิดสอนและรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
รุ่นที่ 1/61 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561