ตารางเปิดสอนและรับสมัครนักศึกษา ภาคฤดูร้อน
รับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันเปิดเรียนแต่ละรายวิชา
เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์