The Professional College เกษียณอายุราชการ2561 โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 3/2561

ตารางเปิดสอนและรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
รุ่นที่ 1/61 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

ครบรอบ 100 ปี การช่างวัดทองธรรมชาติ

                     ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง