วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

************************************************************
ปรัชญา  :  คุณธรรม นำความรู้ อยู่พอเพียง

วิสัยทัศน์  :  วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เป็นผู้นำในการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสมรรถนะอาชีพ

พันธกิจ  :

1. จัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

2. สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน และสังคม

3. บริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

5. ยกระดับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

6. ประกันคุณภาพการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้ได้มาตรฐานสากล

อัตลักษณ์  :

      "ทักษะดี มีจิตอาสา พัฒนาอาชีพ"

เอกลักษณ์

      "แหล่งเรียนรู้วิชาชีพระยะสั้นหลากหลายและทันสมัย"

 

Philosophy : Virtue, Knowledgement suffiency

Vision :  Be a Leader in short-course vocational training with Quality and Professional Competency Standards

Mission

1. Short-course vocational training is provided to the people for a continuous lifelong learning opportunity.

2. Collaborate with public, private, community and society.

3. Management using information technology.

4. Develop staff to increase knowledge and expertise in the workplace.

5. Elevate short-course vocational training with digital technology.

6. Quality assurance of short-course vocational training to international standards.

Identities :

      "Good shills volunteer, career improvement"

Identity :

      "short and varied vocational training resources"