วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

************************************************************
ปรัชญา  :  ทักษะดี  มีึคุณธรรม  นำความรู้  อยู่พอเพียง

 

วิสัยทัศน์  :  วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพื่อสร้างงาน  สร้างอาชีพ

เสริมรายได้ โดยเน้นการปฏิบัติจริง เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน

สังคม และสถานประกอบการ มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เพียงพอ

ในการดำรงชีพร่วมกับผู้อื่น สังคม และสถานประกอบการอย่างมีความสุข 

 

พันธกิจ  :

1. จัดการศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ตามความต้องการของชุมชนสังคมและสถานประกอบการ

2. ให้บริการด้านวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม

3. พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพ

4.สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชนและสังคมในการจัดการศึกษา

 

อัตลักษณ์  :

      "จิตสาธารณะ มุ่งพัฒนาตัวตน เป็นคนมีคุณธรรม นำวิชาการ ใช้ปัญญาให้เกิดคุณ"

 

เอกลักษณ์

      "แหล่งชุมชน มากล้นวิชาการ รองรับผู้สนใจทุกระดับ ประทับใจผู้เรียน"

 

จุดเน้น 6 ประการ :

1. ประกันคุณภาพการศึกษา

2. นำพาวิทยาลัยให้เป็นเลิศ

3. มุ่งเทิดคุณธรรม

4. นำวิชาการ

5. ประสานชุมชน

6. บุคลากรทุกคนร่วมใจ