รองผู้อำนวยการ

  

               

   นายสุบิน  แพทย์รัตน์        นายเทพสมบัติ  แสนวงษ์     นางสาวสมบูรณ์  สกุลสุพิชญ์            
     รองผู้อำนวยการ               รองผู้อำนวยการ                   รองผู้อำนวยการ
     ฝ่ายพัฒนากิจการ     ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ        ฝ่ายบริหารทรัพยากร
     นักเรียนนักศึกษา          
                          
      รองผู้อำนวยการ
        ฝ่ายวิชาการ