รองผู้อำนวยการ

  

               

   นายสุบิน  แพทย์รัตน์        นายเทพสมบัติ  แสนวงษ์                 
       รองผู้อำนวยการ                      รองผู้อำนวยการ                  
     ฝ่ายบริหารทรัพยากร     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา        
                          
       รองผู้อำนวยการ                      รองผู้อำนวยการ
        ฝ่ายวิชาการ               ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ