รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โครงการพิเศษ เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2563 การรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 1-63 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีรณรงค์ป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19