ขอแสดงความยินดี กำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 2/2563 กำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 2/2563 รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ