โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ประจำปีงบประมาณ 2563 กำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 2/2563 รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ “SAVE ZONE NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก