ขยายเวลารับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 1-2564 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เปิดรับสมัคร ระบบออนไลน์ ทรงพระเจริญ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ